Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE PEERENBOOMSE HAVEN B.V.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

 1. Verhuurder: De Peerenboomse Haven B.V. die tegen betaling ligplaatsen aan derden ter beschikking stelt.
 2. Huurder: natuurlijk persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tegen betaling een ligplaats in gebruik heeft.
 3. Passant: een derde die met de verhuurder een huurovereenkomst met betrekking tot een ligplaats aangaat, waarbij de huurprijs per dag in rekening wordt gebracht.
 4. Ligplaatsovereenkomst: de overeenkomst, waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een ligplaats in gebruik te geven.
 5. Overeenkomst uitgifte sleutel en stekker t.b.v. stroomaansluiting: de overeenkomst, waarbij de verhuurder zicht verbindt om de huurder tegen betaling toegang te verstrekken tot een bepaalde stroomaansluiting op het haventerrein.
 6. Bezoeker: een derde, geen contractant, die het haventerrein bezoekt dan wel bij een contractant van de verhuurder op bezoek is.
 7. Seizoen: de periode van 1 april in een bepaald jaar tot 1 april van het daarop volgende jaar.
 8. Haventerrein: de haven, de steigers en het bijbehorend parkeerterrein.
 9. Vaartuigen: alle motor-, zeil- en roeiboten die niet voor zakelijke doeleinden gebruikt worden.
 10. Bestuur: de directie van De Peerenboomse Haven B.V.
 11. Havenmeester: (een van de leden van) de directie van De Peerenboomse Haven B.V. of een door haar aangewezen vervanger, die de dagelijkse gang van zaken op het haventerrein regelt.
 12. Reglement: regels van huishouden, gedrag en orde die gelden in de haven van verhuurder en vastgelegd zijn in deze Algemene Voorwaarden in artikel 17 Reglement.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van huur en verhuur van ligplaatsen voor vaartuigen.

ARTIKEL 3: DE LIGPLAATSOVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het door verhuurder gedane aanbod door de huurder.
 2. De overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd in de ligplaatsovereenkomst.
 3. Van de schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de huurder te worden verstrekt.

ARTIKEL 4: PASSANTEN

Verhuurder stelt ligplaatsen alleen ter beschikking aan vaste ligplaatshouders, niet aan passanten.

ARTIKEL 5: DE HUURSOM

 1. Bij het sluiten van de overeenkomst komt de verhuurder met de huurder een vooruitbetaling overeen van 100 procent van de huursom.
 2. De huurder blijft de totale huursom verschuldigd ook al maakt hij tijdelijk geen gebruik van het gehuurde.
 3. Berekening van de huursom voor een ligplaats is gebaseerd op een door het bestuur vast te stellen tarief keer het aantal vierkante meters dat een schip in totaal inneemt (grootste lengte keer grootste breedte inclusief motor en/of sloep), met inachtneming van een minimale huursom per jaar. De huidige tarieven staan vermeld op de website van De Peerenboomse Haven B.V.
 4. Naast de huursom is tevens toeristenbelasting verschuldigd indien de huurder niet woonachtig is in gemeente Altena. Het huidige tarief staat vermeld op de website van De Peerenboomse Haven B.V.

ARTIKEL 6: BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Betaling van de huursom moet binnen veertien dagen na factuurdatum door overmaking, zonder enige aftrek, korting of schuldvergelijking, naar een door de verhuurder aan te wijzen bankrekening geschieden.
 2. De huurder, die de hem toegezonden factuur op de vervaldag niet heeft betaald, wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is de verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de vervaldag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.
 3. Verhuurder is tevens gerechtigd het in lid 2 genoemde bedrag met de incassokosten te verhogen. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de verhuurder in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op:
  – 15% over de eerste € 2.500,– van het verschuldigde bedrag;
  – 10% over de volgende € 2.500,– van het verschuldigde bedrag;
  – 5% over de daarop volgende € 5.000,– van het verschuldigde bedrag;
  – 1% over de daarop volgende € 15.000,– van het verschuldigde bedrag.
 4. Klachten over facturen dienen, schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de verhuurder te worden ingediend.

ARTIKEL 7: ANNULERING NIEUWE LIGPLAATSOVEREENKOMST

 1. Indien een nieuwe ligplaatsovereenkomst meer dan zes weken vóór aanvang van de huurperiode tot stand is gekomen, kan de huurder de overeenkomst kosteloos annuleren tot zes weken vóór aanvang van de huurperiode.
 2. In geval van annuleren binnen een periode van zes tot vier weken vóór aanvang van de huurperiode is de huurder 25% van de overeengekomen huursom verschuldigd.
 3. In geval van annuleren binnen een periode van vier tot twee weken vóór aanvang van de huurperiode is de huurder 50% van de overeengekomen huursom verschuldigd.
 4. In geval van annuleren binnen twee weken vóór aanvang van de huurperiode is de huurder de volledige overeengekomen huursom verschuldigd.
 5. Annulering van een nieuwe ligplaatsovereenkomst dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

ARTIKEL 8: DUUR EN VERLENGING VAN DE HUUR

 1. De ligplaatsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar en wel van 1 april van een bepaald jaar tot 1 april van het daarop volgende jaar, tenzij anders door partijen wordt overeengekomen.
 2. De ligplaatsovereenkomst die voor één jaar geldt, wordt geacht stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden – behoudens het in lid 3 gestelde – en voor dezelfde periode te zijn verlengd, tenzij uiterlijk één maand vóór het begin van de nieuwe huurperiode de ligplaatsovereenkomst schriftelijk of per e-mail door één van beide partijen is opgezegd.
 3. Niet-tijdige of in zijn geheel niet voldane betaling van de huursom kan leiden tot het niet verlengen van de ligplaatsovereenkomst voor het komend seizoen.
 4. De verhuurder kan uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe huurperiode de huursom wijzigen. In dat geval heeft de huurder het recht om binnen veertien dagen na ontvangst van het bericht alsnog de ligplaatsovereenkomst op te zeggen. Dit laatste geldt niet indien de huursom wordt gewijzigd naar aanleiding van een lastenverzwaring aan de zijde van de verhuurder als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen en dergelijke die mede de huurder betreffen.

ARTIKEL 9: RETENTIERECHT EN HET RECHT VAN VERKOOP

 1. De verhuurder is gerechtigd het vaartuig van de in verzuim zijnde huurder onder zich te houden, totdat deze het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan. Hiertoe worden ook gerekend de kosten die voortvloeien uit dit retentierecht.
 2. Indien de huurder na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen en de waarde van het vaartuig en alle daarvoor bestemde materialen en toebehoren niet meer bedraagt dan € 10.000,–, heeft de verhuurder, zonder gerechtelijke tussenkomst, het recht van verkoop en levering mits:
  – de verhuurder de huurder bij aangetekend schrijven tot betaling heeft aangemaand en de huurder zes maanden na datum van dit aangetekende schrijven het verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan of de vordering schriftelijk en gemotiveerd heeft betwist, en
  – de verhuurder na het verstrijken van voornoemde periode van zes maanden de huurder bij deurwaardersexploot wederom heeft aangemaand het verschuldigde bedrag binnen vijftien werkdagen te voldoen en betaling wederom uitblijft.
 3. Op de verhuurder rust de verplichting om het eventuele verschil tussen de verkoopopbrengst en het door de huurder verschuldigde bedrag, indien mogelijk, aan de huurder te voldoen.
 4. De huurder is in voorkomende gevallen verplicht om, indien het vaartuig op zijn naam te boek is gesteld, medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling.

ARTIKEL 10: BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

 1. De huurder moet de algemene voorwaarden, inclusief het in artikel 16 genoemde reglement en de aanwijzingen die namens de verhuurder worden gegeven nakomen.
 2. De huurder is verplicht zijn vaartuig in een goede staat van onderhoud te houden.
 3. Op het haventerrein mogen werkzaamheden die niet het dagelijks onderhoud betreffen alleen met toestemming van de verhuurder door de huurder worden verricht. De verhuurder moet, na kennisgeving, toelaten dat derden werkzaamheden ter plaatse verrichten voor zover het garantiewerkzaamheden van of namens de leverancier betreft. Voor alle andere werkzaamheden van derden is toestemming nodig van de verhuurder.
 4. Onderhuur of bruikleen van het gehuurde is niet toegestaan.
 5. Het is de huurder verboden het in de haven afgemeerde vaartuig of de ligplaats tot een voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen, aanduidingen enz. in de haven en/of op het vaartuig.
 6. Verhuurder maakt een uitzondering op het in lid 5 genoemde verbod van het in de haven te koop aanbieden van het vaartuig, als dit in overleg met verhuurder gebeurd.
 7. De huurder is verplicht zijn vaartuig en toebehoren tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren gedurende de tijd dat hij gebruik maakt van de ligplaats. De verhuurder heeft het recht van inzage in de desbetreffende polis van de huurder.
 8. De huurder wordt geadviseerd zijn vaartuig en toebehoren ook tegen cascoschade te verzekeren.

ARTIKEL 11: BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER

 1. De verhuurder is verplicht behoorlijk toezicht te houden om de goede gang van zaken op het haventerrein en op de vaartuigen te handhaven.
 2. Indien gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht, is de verhuurder gerechtigd om op kosten van de huurder de noodzakelijke voorzieningen te treffen. In spoedgevallen mag de verhuurder dit doen zonder waarschuwing; in alle andere gevallen indien de huurder niet binnen een redelijke termijn aan zijn waarschuwing gehoor heeft gegeven.
 3. De verhuurder is gerechtigd om een vrijgekomen ligplaats te verhuren, mits de huurder hierdoor op geen enkele wijze in zijn huurrechten wordt gestoord.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO

 1. De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, verlies of diefstal van enig goed, noch voor letsel aan personen of dieren, hoe dan ook, op het haventerrein veroorzaakt.
 2. Ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen, de aansprakelijkheid en het risico conformeren partijen zich over en weer – voor zover in deze voorwaarden daarvoor geen afwijkende bepaling is opgenomen – aan de wettelijke bepalingen van Boek 7 titel 4 Burgerlijk Wetboek, welke bepalingen betrekking hebben op de ligplaatsovereenkomst.
 3. De vaartuigen zijn/worden niet door de verhuurder verzekerd. De huurder dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering. Het door de huurder niet afdoende verzekeren van het vaartuig tegen cascoschade komt voor risico van de huurder.
 4. De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen aan hemzelf, aan zijn gezinsleden, aan zijn dieren, aan personeelsleden dan wel aan door de huurder genodigden.

ARTIKEL 13: KLACHTEN EN GESCHILLEN

 1. Klachten over de uitvoering van de ligplaatsovereenkomst moeten schriftelijk of via e-mail elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen 7 dagen nadat de huurder de onvolkomenheid heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de verhuurder.
 2. Niet-tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de huurder zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de huurder kan worden tegengeworpen.
 3. Op alle geschillen met betrekking tot de ligplaatsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlands rechtscollege is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
 4. Ingeval een huurder niet binnen de daartoe gestelde termijn aan zijn financiële verplichtingen voldoet, is verhuurder gerechtigd een procedure bij de gewone rechter aanhangig te maken.

ARTIKEL 14: ONTBINDING OVEREENKOMST DOOR VERHUURDER

 1. Onverminderd het recht om nakoming te vorderen geeft een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming van de huurder in de nakoming van één van zijn verbintenissen aan de verhuurder de bevoegdheid om zonder gerechtelijke tussenkomst de ligplaatsovereenkomst terstond te ontbinden. In geval van ontbinding van de ligplaatsovereenkomst als gevolg van een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van eventuele schade en op betaling van alle, ook niet direct opeisbare, vorderingen.
 2. Het bestuur behoudt zich het recht voor de ligplaatsovereenkomst zonder opgaaf van redenen op te zeggen.

ARTIKEL 15: ONTBINDING OVEREENKOMST DOOR HUURDER

 1. Onverminderd het recht om nakoming te vorderen geeft een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming van de verhuurder in de nakoming van één van zijn verbintenissen aan de huurder de bevoegdheid om zonder gerechtelijke tussenkomst de ligplaatsovereenkomst terstond te ontbinden. In geval van ontbinding van de ligplaatsovereenkomst als gevolg van een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van eventuele schade en op betaling van alle, ook niet direct opeisbare, vorderingen.
 2. Indien huurder de ligplaatsovereenkomst tussentijds wil opzeggen, ofwel gedurende het seizoen, dan kan verhuurder, zo daar aanleiding toe is, restitutie van (een deel van) de reeds betaalde huur verlenen over de nog niet ingetreden kalendermaanden van het lopende seizoen.

ARTIKEL 16: STROOMVOORZIENING

 1. Verhuurder heeft de beschikking over een aantal stroomaansluitingen waar huurders gebruik van kunnen maken. Alleen huurders die structureel gebruik maken van stroom, komen hiervoor in aanmerking.
 2. Huurder ontvangt na het ondertekenen van de Overeenkomst van uitgifte sleutel en stekker t.b.v. stroomaansluiting en betaling van vijfentwintig euro inclusief btw aan borg de beschikking over een genummerde sleutel en een stekker waarmee hij stroom kan afnemen aan de stroomaansluiting met het desbetreffende nummer.
 3. Huurder is persoonlijk verantwoordelijk voor de sleutel en stekker en mag deze niet doorgeven of in gebruik geven aan derden.
 4. Huurder wordt door verhuurder dringend verzocht de sleutel niet op of in zijn vaartuig achter te laten na vertrek.
 5. Huurder mag geen kopieën van de sleutel laten maken.
 6. Bij beschadiging, vermissing of verlies van de aan huurder overhandigde sleutel is een vervangingswaarde van vijfentwintig euro inclusief btw verschuldigd aan verhuurder door huurder. Bij beschadiging, vermissing of verlies van de aan huurder overhandigde stekker is een vervangingswaarde van vijftig euro inclusief btw verschuldigd aan verhuurder door huurder. Bij beschadiging van de stroomaansluiting door toedoen van de huurder, zullen de kosten van reparatie worden doorberekend aan huurder.
 7. Bij verlies of diefstal van de aan huurder overhandigde sleutel en/of stekker dient huurder direct contact op te nemen met de havenmeester.
 8. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste manier aan- en afsluiten van zijn stroomaansluiting. In het geval dat zijn stroomaansluiting niet op de juiste manier wordt aan- en/of afgesloten en er toch door derden stroom wordt afgenomen, dan blijft huurder aansprakelijk voor betaling van het totale stroomverbruik.
 9. Het stroomverbruik zal achteraf in rekening worden gebracht bij huurder, tegen een door het bestuur vast te stellen tarief. Indien het bedrag aan stroomverbruik hoger is of wordt geschat dan honderd euro exclusief btw per jaar, dan zal er een voorschot in rekening worden gebracht, wat dan met de jaarlijkse elektranota wordt verrekend.
 10. Indien huurder geen gebruik meer wenst te maken van elektra of zijn ligplaats opzegt, dan dient de sleutel en de stekker weer te worden ingeleverd. Bij inlevering van sleutel en stekker krijgt huurder een bewijs van inlevering mee. Pas na inlevering en betaling van het nog openstaande bedrag aan stroomverbruik zal de borg retour worden gegeven, door deze te verrekenen met de eindnota stroomverbruik.
 11. Bij misbruik is het bestuur gemachtigd de sleutel en stekker terstond terug te eisen en dient het openstaande stroomverbruik meteen na ontvangen van de eindnota stroomverbruik te worden voldaan. Het recht op teruggave van de borg vervalt in het geval van misbruik.

ARTIKEL 17: REGLEMENT

 1. De toegang tot het haventerrein is verboden voor onbevoegden. Bezoekers dienen zich te melden bij de havenmeester. Een ieder, die zich op of om het haventerrein bevindt, dient zich te houden aan deze regels van gedrag, huishouden en orde die hieronder vermeld staan en dient de aanwijzingen van de havenmeester of diens plaatsvervanger op te volgen.
 2. Gedragsregels: een ieder die zich op het haventerrein bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft. Behoudens toestemming van de havenmeester is het op het haventerrein niet toegestaan:

– Om te vissen vanaf de steigers of de kade, magneetvissen is in alle gevallen niet toegestaan, ook niet vanaf het eigen vaartuig.
– Overlast te veroorzaken door geluid, stank, parkeren, vervuiling of anderszins in welke vorm dan ook, waaronder begrepen klapperende lijnen, zeilen en trillende verstaging.
– (Huis-)dieren los te laten lopen en hun behoefte te laten doen.
– Afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water.
– Het haventerrein te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval of met andere milieuverontreinigende stoffen.
– Werkzaamheden die niet het dagelijks onderhoud betreffen, zoals onder andere schuren en verven, in de haven uit te voeren.
– Motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen.
– Elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen.
– Stootranden, fenders, bumpers en andere zaken te bevestigen aan de steigers.
– Met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te varen.
– Het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten.
– Open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken.
– Het vaartuig als permanente woon- en/of verblijfplaats te gebruiken.
– Eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten.
– Op de steiger van enig voertuig gebruik te maken.
– Op de parkeerterreinen trailers, caravans of campers te parkeren.
– De ligplaats zelf ter beschikking te stellen aan passanten.
– Te varen en/of de motor te laten draaien tijdens ijsgang of opgevroren water.
– Om brood te voeren aan watervogels, om overlast van watervogels en ongedierte te voorkomen.

 1. Overtreding van één van de in artikel 17 lid 2 genoemde verboden geeft de havenmeester het recht de overtreder de toegang tot het haventerrein te ontzeggen en bij herhaling artikel 14 in werking te laten treden.
 2. De vaarsnelheid in de haven dient beperkt te blijven tot vijf kilometer per uur c.q. stationair varen. Het varen (met motor) na 22.00 uur en voor 7.00 uur is niet gewenst.
 3. Verhuurder raadt gezien de veiligheid af om te zwemmen en/of te duiken in de haven. Diegenen die dit toch doen, doen dit op eigen verantwoordelijkheid.
 4. In verband met brandgevaar en beschadigingen aan andere schepen zijn activiteiten zoals slijpen, lassen, branden en andere brandgevaarlijke activiteiten, ten allen tijde verboden om uit te voeren in de haven. Overtreding van dit artikel geeft de havenmeester het recht om de overtreder direct en voor onbepaalde tijd de toegang tot de haven te ontzeggen en artikel 14 in werking te laten treden.
 5. Huurder dient zijn afval zelf af te voeren c.q. mee naar huis te nemen; op het haventerrein zijn geen afvalbakken aanwezig.
 6. Huurder is verplicht de havenmeester in kennis te stellen indien de boot voor één of meerdere nachten niet in de ligplaats aanwezig zal zijn.
 7. Bij de verkoop van een vaartuig gaat de ligplaats niet automatisch mee over naar de nieuwe eigenaar.
 8. Bij aankoop van een ander vaartuig dient een nieuw contract ingevuld te worden en kan het (huidige) contract worden omgezet op de nieuwe gegevens. Eventuele prijsverhogingen tengevolge hiervan worden in rekening gebracht.

ARTIKEL 18: WIJZIGINGSBEDING

Het bestuur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal de meest recente algemene voorwaarden op haar website plaatsen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien het grote inhoudelijke wijzigingen betreffen, dan zullen huurders hiervan op de hoogte worden gesteld en worden zij hiermee in de gelegenheid gesteld om de ligplaatsovereenkomst op te zeggen.

ARTIKEL 19: OVERIG

Voor situaties waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, is het bestuur bevoegd om beslissingen te nemen en/of handelend op te treden.

Laatste wijziging: 15 januari 2021.