Privacyverklaring

Professionaliteit, discretie en integriteit zijn voor De Peerenboomse Haven B.V. belangrijke waarden. Daarom gaat De Peerenboomse Haven B.V. zorgvuldig met uw privacy om. De Peerenboomse Haven B.V. respecteert in haar activiteiten uw privacy en wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom zijn soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van De Peerenboomse Haven B.V. zelf.

De Peerenboomse Haven B.V. volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Met deze privacyverklaring hoopt De Peerenboomse Haven B.V. u duidelijk te maken waarom bepaalde informatie verzameld wordt, hoe die informatie gebruikt en opgeslagen wordt en met wie die informatie eventueel gedeeld wordt.

U kunt de website van De Peerenboomse Haven B.V. bezoeken zonder dat u vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit De Peerenboomse Haven B.V. die persoonlijke informatie te willen geven die zij nodig heeft voor het aanvragen van een product/dienst, of met u te kunnen corresponderen, garandeert De Peerenboomse Haven B.V. dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Peerenboomse Haven B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Peerenboomse Haven B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- en/of inschrijfformulier op de website aan De Peerenboomse Haven B.V. verstrekt. De Peerenboomse Haven B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw adresgegevens;
 • uw telefoonnummer;
 • uw geboortedatum;
 • uw e-mailadres;
 • de naam en het type van uw boot;
 • de lengte, breedte en diepgang van uw boot;
 • de registratienummers van uw boot en de motor van uw boot.

Waarom De Peerenboomse Haven B.V. persoonsgegevens nodig heeft

De Peerenboomse Haven B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail, WhatsApp en/of per post) te kunnen benaderen;
 • u op te nemen op onze wachtlijst indien u ons daarom verzoekt; indien er een ligplaats vrij komt waarvoor u in aanmerking komt, nemen wij vervolgens contact met u op;
 • de met u gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren, doorgaans bestaande uit het verstrekken van een ligplaats en een eventueel daarbij behorend stroomcontract;
 • uw betaling af te handelen;
 • tegemoet te komen aan de wettelijke verplichting die De Peerenboomse Haven B.V. heeft inzake haar jaarverslaglegging en belastingaangifte.

Hoe lang De Peerenboomse Haven B.V. gegevens bewaart

De Peerenboomse Haven B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer de dienstverlening is afgerond bewaart De Peerenboomse Haven B.V. gegevens maximaal 7 jaar. Ook wat betreft factuurgegevens houdt De Peerenboomse Haven B.V. zich aan deze wettelijke bewaartermijn.

Andere persoonsgegevens verwijdert De Peerenboomse Haven B.V. drie maanden nadat u uw toestemming hebt ingetrokken.

Delen met anderen

De Peerenboomse Haven B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan wel op uw verzoek.

Cookies

De Peerenboomse Haven B.V. gebruikt geen cookies of soortgelijke technieken op haar website.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@depeerenboomsehaven.nl. De Peerenboomse Haven B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De Peerenboomse Haven B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De Peerenboomse Haven B.V. werkt qua software met leveranciers die beschikken over geschikte middelen en beheerprocedures om de gegevens die door De Peerenboomse Haven B.V. verzameld worden te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Peerenboomse Haven B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Peerenboomse Haven B.V. op via info@depeerenboomsehaven.nl.

www.depeerenboomsehaven.nl is een website van De Peerenboomse Haven B.V.

De Peerenboomse Haven B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres:             p/a Peerenboom 2, 4273 LJ Hank

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:   17243404

Telefoon:            06-17854671

E-mailadres:        info@depeerenboomsehaven.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van De Peerenboomse Haven B.V., neem dan contact op. Uiteraard worden goede suggesties ten zeerste gewaardeerd, aarzel niet De Peerenboomse Haven B.V. te vertellen op welke punten zij haar service mogelijk kan verbeteren.

Wijzigen privacyverklaring

De Peerenboomse Haven B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op de website van De Peerenboomse Haven B.V.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 mei 2018.